11 Mayıs 2012 Cuma

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI OLARAK TALEPLERİMİZMALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ
(MALİYE-DER)

Sayı : 06.152.104/ 2012-1                                                                                 11.05.2012
Konu : Taleplerimiz

Sayın……..


ÖNCELİKLİ BEKLENTİLERİMİZ:
Bütün kurumların çalışanlarının uzmanlaştırılması çalışmalarının yapıldığı bir dönemde, UZMANLIK konusunu düzenleyen 178 Sayılı K.H.K.’nin 43 maddesi, 26/9/2011 tarihli 659 Sayılı KHK 17. maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile bakanlık personellerinin özel uzmanlık sınavı ile uzman olabilmesinin yolu kapatılmıştır. Yapılan Özel Uzmanlık Sınavlarına başvuru şartları tutmadığı için 659 Sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile artık sınava girme hakkı kalmayan veya 2 defa üst üste sınava girip kazanamayan, ya da 1 defa girip sınavı kazanamayan ancak; uzun yıllar Genel Müdürlüğümüze olumlu, gayretli ve özverili bir şekilde hizmet etmiş, toplamda 17300 Maliye Bakanlığı GİDER BİRİMLERİnin değişik kadro unvanlarında çalışan personel uzmanlık açısından mağdur olmaktadır.
           Görev tanımı kılavuzlarına göre de tanımlanan; ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri gerçekleştirmekte olan, tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı malî risk unsurlarıyla maliyeci kimliğine sahip, yetişmiş donanımlı biz uzman olmayanlara uzman olma imkanı verilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.
Bunun için, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yeni düzenleme yapılarak;
1- Uzmanlık uygulaması bakımından, aynı bakanlık içerisindeki farklı uygulamalara son verilmesini, en azından Gelir biriminde çalışan personellere verilen değer ve hakların biz gider bölümünde çalışan şef ve memurlara da verilmesini, Gelir İdaresi Başkanlığında olduğu gibi, Uzmanlığa geçişin daha da kolaylaştırılması, sınavına giriş sayısı bakımından herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaması, hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

2- Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2006-2011 yılları arasında yapılan özel uzmanlık sınavına girerek kazanamayan veya iki defa sınava girip de kazanamayarak maddi ve manevi olarak mağdur olan ve sınava girme hakkı kalmadığından motivasyonu bozulan personel için bir defaya mahsus özel bir sınavla uzmanlık kadro unvanın verilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

3- Yıllarca bakanlık bünyesinde özverili ve hizmet bilinciyle görev yapan kendisine verilecek yeni görevleri de sorumluluk bilinciyle yerine getirecek olan Yardımcı Hizmetli Sınıfında çalışan personel için yaklaşık 6 yıl gibi uzun bir süredir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmadığından maddi ve manevi mağduriyet yaşayan lisans, önlisans, ve lise mezunu personel için çalıştığı birim, mezun olduğu bölüm gözetilmeksizin, kadro sayısı gibi sınırlama getirilmeden ivedilikle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

4- Maliye çalışanlarının birim ve mezun olunan bölüm ayrımı yapılmaksızın tüm Ön Lisans Mezunlarının Defterdarlık Uzman Yardımcısı, Lisans Mezunlarının Defterdarlık Uzmanı olabilmesinin sağlanması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Kariyer ve Liyakat ilkeleri göz önünde bulundurularak, halen çalışmakta olan personel için periyodik aralıklarla bulunduğu kadro unvanından bir üst kadro unvanına yükselebilme imkanının sağlanması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

DERNEĞİMİZİN DİĞER TALEP VE BEKLENTİLERİ: 

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesindeki hizmet sınıflarına ilave olarak Mali Hizmetler Sınıfı ihdas edilmesi, görevin önem ve sorumluluğu da dikkate alınarak Mali Kontrol ve Muhasebe Hizmetleri ile kamunun mali nitelikteki süreçte iş ve işlemlerini yürüten tüm personeli kapsayacak şekilde mali hakların yeniden belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

2-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "eşit işe eşit ücret" politikasının gereği olarak aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,  

3-Aynı iş yerinde aynı işi yapmalarına rağmen uzman/uzman olmayan ayrımı nedeniyle ek ödemelerden kaynaklanan ücret adaletsizliğinin giderilmesi için;


  • Halen çalışmakta olan personele uzman olma imkanının verilmesi,
  • Uzmanlık sınavının açılması,
  • Birim farkı gözetilmeksizin,
  • Sınava giriş sayısında sınırlama olmaksızın
  • Mezun olduğu bölüm ayrımı yapmaksızın,
Tüm maliye çalışanlarının sınava girebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
4-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yönetim hizmetleri gurubunda yer alan şeflerin ek ödeme oranlarının arttırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılaması,

5-190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Maliye Bakanlığı genel idare hizmetleri bölümüne Baş Uzmanlık kadro unvanının tesis edilmesi ve şeflerin kadro unvanın baş uzman olarak yeniden sınıflandırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

6-Şeflerin, “Muhasebe Yetkilisi Sertifikası” alabilmesi için Muhasebe Yetkilisi Sertifika eğitimine ve sınavına katılımının sağlanması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

7-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Kariyer ve Liyakat ilkeleri göz önünde bulundurularak, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoförlerin, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadro unvanlarına atanabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

8-Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadro unvanlarının özel hizmet tazminat oranının diğer hizmet sınıfları baz alınarak arttırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

9-Halen çalışmakta olan Maliye çalışanlarının yan ödeme katsayısı Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadro unvanının ek gösterge rakamı baz alınarak 2250 olarak yükseltilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

10-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile fazla çalışma için getirilen 6 ay sınırlamasının kaldırılması, saat ücretinin hesabında ve 100 saate kadar artırımlı ödenmesi hususunda da merkez ve taşra ayrımı ile Malmüdürlüğü çalışanlarında birim farkı gözetilmesi uygulamasına son verilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

11-Halen çalışmakta olan personelin yıllık izin hakkının kullanılmasında iş günü hesabı uygulamasının yapılması hususunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

12-Kadro unvanı ayrımımı yapılmaksızın halen çalışmakta olan personele eğitim durumlarına göre birinci dereceye kadar ilerleme imkanı verilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

13-Çalışırken öğrenimlerini tamamlayan personel için emsal uygulamasının kaldırılarak eğitim durumuna göre ilerleyebileceği derece ve kademeye kadar ilerlemesinin sağlanması hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

14-Türk aile yapısı ile günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuğun evlenmesi ve işe başlaması dışında yaş, sayı ve öğrenim sınırlamasının kaldırılması ile öğrenim gören çocuğun masraflarının daha da fazla olduğu düşünülürse çocuk yardımında 0-6 yaş ve 6 yaş sonrası ayrımının da kaldırılarak çocuk yardımının arttırılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

15-Emeklilik yaşı göz önünde bulundurularak emekli ikramiyesinin hesabındaki 30 yıl sınırlamasının kaldırılması, seyyanen ödenenler de dahil olmak üzere maaş unsurlarını oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine dahil edilmesi ve emekli maaşlarının günümüz ekonomik koşullarına göre uyarlanması hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

16-Hazine davalarına ilişkin tüm aşamalarda Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev alan ve vekalet ücreti alan Hazine Avukatları ve Muhakemat birimi yetkili ve sorumlu olmalıdır. Milli Emlak çalışanı hazine davalarına ilişkin işlemlerde sorumlu tutulmamalı, sorumlu olması durumunda da vekalet ücreti alabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

17-Satışlardan belediye ve köylere pay ayrıldığı halde, Milli Emlak taşra çalışanları yararlanmamaktadır. Milli Emlak çalışanının yaptığı işlemlerden dolayı arazi tazminatı alabilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

18-Gayrimenkul Değerlendirme Seminerine katılmış ve bu sertifikayı almış Milli Emlak Çalışanlarının özel hizmet tazminatının artırılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

19-İlçede görev yapan milli emlak çalışanlarının görev ve tanımlarının belirlenmesi hususunda gerekli düzenlemenin yapılması,

20-Muhasebat çalışanlarına KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemini) kullandıkları için özel hizmet tazminat oranında artış yapılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

21-KEÖS (Kamu Elektronik Ödeme Sistemi) kullanıcılarının da yaptıkları işin risk taşıması nedeniyle, iş riskini karşılayacak nitelikte özel hizmet tazminat oranlarının arttırılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

22-Emeklilik yaşı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Kariyer ve Liyakat ilkeleri göz önünde bulundurularak Maliye Kursuna (Mesleki Eğitim Kursuna) girişte yaş sınırının kaldırılması hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

23-Personel Taşımacılığı hususunda diğer kamu kuruluşları baz alınarak biz Maliye çalışanlarına da personel servisi uygulamasının başlatılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,
        Yukarıda madde başlıkları şeklinde sunulan Maliye Şefleri ve Memurları Derneği üyelerinin ve maliye çalışanlarının öncelikli beklentileri ve diğer talepli hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılabilmesi için desteğinizi bekler arz ederiz.


                                                Maliye Şefleri ve Memurları Derneği
                                                                 Yönetim Kurulu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder