27 Şubat 2012 Pazartesi

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI


Muhasebat Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, tüm Türkiye genelinde 1.372 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılında yayımlanan Birim Faaliyet Raporuna göre 1372 Muhasebe Biriminde; 1022 Muhasebe Şefi, 2892 V.H.K.İ., 3047 Muhasebe Memuru  ve 1463 Veznedar kadrolarında toplam 8479 personel bulunmaktadır. Bu 8479 personel, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında, hiyerarşik yapı içerisinde en alt kademede yani işin mutfağında yer almaktadır.

19 Temmuz 2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliği yayımlanarak, Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşrada teşkilatında uzman kadroları ihdas edilmiş, 03.05.2006 yılında yapılan düzenleme ile sınava giriş sayısı sınırlaması ile Bakanlık personelinin de uzman olabilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde tanımlı hiyerarşik unvanları ile yıllardır aynı görev ve sorumluluklar ile aynı işler yürütülmekte iken, iş ve işlemlere ilişkin görev, sorumluluk ve yapılan iş değişmemiş, sadece aynı işlerin yeni kadrolarla da yürütülmesine devam edilmiştir.
Muhasebat Genel Müdürlüğümüz 2006-2011 yılları arasında 3 defa Özel Uzmanlık Sınavı açılmış, 750 kadro için açılan ilk sınavda müracaat eden yaklaşık 1400 kişiden 650’si (%20), 500 kadro için açılan ikinci sınavda müracaat eden yaklaşık 2200 kişiden 220’si (%10), 400 kadro için açılan üçüncü sınavda müracaat eden yaklaşık 2400 kişiden 221’si (%10) başarılı olmuş ve sözlü sınavların ardından muhasebe uzmanı olarak atanmışlardır.
Muhasebe Uzmanı Unvanına sahip olan personel görevi gereği denetim yapmadığı halde denetim tazminatı dahil %150 Özel Hizmet tazminatı almakta, hal böyle olunca da Muhasebe Uzmanı ile Muhasebe Şefi arasında %90, Muhasebe Memuru ve V.H.K.İ. ile de %101 oranında özel hizmet tazminatı farkı bulunmaktadır. Muhasebe Uzmanlığı unvanını alarak, daha fazla ücret karşılığında aynı görev ve sorumluluklar ile aynı işleri yürütmek isteyen personeller için özel uzmanlık sınavı adeta günün ekonomik şartları altında ezilmemek için bir çıkış kapısı olmuştur. Ancak her defasında atama yapılacak kadro sayısının sınırlı tutulması, uygulanan sınav politikaları ile Muhasebe Uzmanlığı kadroları ulaşılması güç hale getirilmiştir.
Yıllarını Muhasebat Genel Müdürlüğüne vermiş, bilgi, birikim ve beceri açısından donanıma sahip olan ancak sınavlarda gerekli performansı gösteremeyerek Uzman olamayan personeller ile Uzman olan personeller, farklı unvanlarda, farklı ücretlerle yan yana masalarda aynı işi, yapmışlar, ikisi arasında sadece unvan ve ancak derin bir ücret farkı olması sebebiyle Genel Müdürlüğümüzde, dolayısıyla da Bakanlığımızda çalışma barışının kaybedilmiş, uzman olamayan personeller ile uzmanlar arasında gereksiz çekişmelere neden olmuştur.
Bu durum, aynı kurumda aynı işi yapan çalışanlar arasında gerek ücret, gerekse moral ve motivasyon açısından dengeler bozulmuştur, bu durumun düzeltilmesi gerekir derken 26/09/2011 tarihli 659 Sayılı KHK ile Bakanlık Personellerinin özel uzmanlık sınavı ile Muhasebe Uzmanı olabilmesinin yolu kapatılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile Genel Müdürlüğümüz, personelinin kurum içi uzmanlık sınavı konusunda yaşadığı sorunlar için çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğü tercih etmiş, çalışanını hem kariyer açısından hem de uzman olması halinde elde edeceği ücret açısından, mağdur etmekle kalmamış vicdanları da kanatmıştır. Uzman olamayan çalışanlar olarak bizler, uzmanlarla aynı iş ve işlemleri yaptığımız halde; sahip olduğumuz unvanların önemsenmediğini, yaptığımız işin değerinin verilmediğini düşünüyoruz. Çalışanlar arasındaki UZMAN OLAN/UZMAN OLMAYAN ayrımı nedeniyle ücret adaletsizliğine katlanan Muhasebe Şefleri, Muhasebe Memurları, V.H.K.İşletmeleri motivasyonunu ve kurumsal aidiyetini kaybetme noktasına gelmiştir.
Ayrıca Görev ve sorumluluklarla ilgili benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla düzenlenen 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 Sayılı K.H.K’de Şef ve Memur ünvanlı kadrolarda çalışanlar unutularak mağdur edilmiştir. Bu düzenleme ile aynı birimde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şefler arasındaki görev tanımında bir değişiklik olmayıp, ücret açısından farklılık olmasından dolayı Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde  huzursuzluk yaratmıştır.
Son olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünün 30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımları ile ilgili yayımlanan Klavuzda yapılan Görev Tanımlarına göre Müdür ve/ veya  yardımcısı tarafından iş grupları ve iş bölümü çerçevesinde kendisine verilen işlemleri yapmakla  görevli ve  müdür ve/ veya  yardımcısına karşı sorumlu olan Muhasebe Uzmanlarının görev tanımlarında bir değişiklik olmamıştır. Eğer Muhasebat Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin uzmanlar tarafından yürütüldüğü düşünülüyorsa, biz de uzmanlarla ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri gerçekleştirdiğimizden biz uzman olmayanlara uzman olma imkanı verilmesi için 178 Sayılı K.H.K. de yeni düzenleme yapılmasını istiyoruz.
Aynı Bakanlık bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılından bu yana 6 defa kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açarak  4 yıllık üniversite mezunu personelinden  Şef, Memur, VHKİ, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Yardımcı Hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan tamamına yakınını (17.000 civarında), sadece yazılı sınav yapmak suretiyle uzman olması imkanı vermiştir. Bakanlığımız nezdinde, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının öz evlat, gider birimleri çalışanlarının ise üvey evlat muamelesi görmesi çok üzücüdür. Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanları olarak aynı bakanlık içerisindeki farklı uygulamalara son verilmesini, en azından gelirde çalışan personellere verilen değer ve hakların bizlere de tanınmasını istiyoruz.

KARİYER SORUNU:
Boş kadrolar olmasına rağmen taşra kadroları için 2004 yılı, merkez kadroları için ise 2007 yılından bu yana Şeflik unvanı, 2010 yılından bu yana Saymanlık Müdür Yardımcılığı unvanı için görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Özel uzmanlık sınavı konusunda yapılan son düzenleme ile de Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra ve merkezde görev yapan Şef, V.H.K.İ. ve Veznedar kadrolarında bulunan toplam 8479 personel, Şeflik veya Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı açılmadığından, kariyer yapma açısından mağdur edilmektedir.
Maliye Bakanlığımız tarihten gelen köklü geçmişiyle, kendine has prensip yapısı ve etik anlayışıyla ayrıcalıklı bir bakanlık olduğu her kesim kabul edilen bir Bakanlıktır. Ancak 178 Sayılı KHK de  yapılan son düzenlemelerle, tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı malî risk unsurlarıyla maliyeci kimliğine sahip personelleri için ileriye dönük olarak plan ve programının ne olduğu bizler tarafından anlaşılamamaktadır. Bakanlığa yeni atanmış, hatta asaleti tasdik olmamış, ya da henüz birkaç yıllık hizmeti olan ve kariyer yapmak isteyen binlerce genç personeli bulunmaktadır. Bu personel yıllardır izlenen görevde yükselme politikaları ve kurum içi uzmanlık uygulamasında personel açısından yaşanan sorunların çözümü konusunda düzenleme yapılmasını beklerken sınavın iptal edilmesi ile karşı karşıya gelmiş, kariyer umutlarını kaybetmişlerdir.
MALİ HİZMET SINIFI TESİS EDİLMESİ:
Genel İdare Hizmetleri hizmet sınıfında bulunan Maliye Bakanlığı çalışanları, yürütülen görevin ve üstlenilen sorumluluğun özellik ve nitelikleri göz önüne alındığında; yapılan işin MALİ nitelikte bir iş olması, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin Sayıştay Kanununa tabi olması ve yapılacak bir hata nedeniyle  TAZMİN ile karşı karşıya gelme durumundan dolayı MALİ RİSK taşımaktayız.
İşlevlerindeki benzerliğe rağmen Maliye Bakanlığı çalışanları diğer kamu görevlilerine nazaran daha geniş bir alanda kamu hizmeti vermektedirler. Görev tanımlarımızda yazılı iş ve işlemleri gerçekleştirirken bilmemiz gereken 13 kanun ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatın yanında, hizmet verdiğimiz Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özlük hakları açısından bağlı oldukları kanunlar, iş ve işlemlerinden mali mevzuatı ilgilendiren kanunlar ile ikincil mevzuatını da bilmek durumundayız. Görevimiz gereği bu kadar mevzuat bilmek ve uygulamak zorunluluğumuz bulunmakta iken, diğer kamu görevlilerinin bu kadar kanun bilmek ve uygulamak zorunlulukları bulunmamaktadır.
Bu nedenlerden dolayı 657 Sayılı Yasada yapılacak bir düzenleme ile Hizmet Sınıfları arasına MALİ HİZMET SINIFI tesis edilerek Mali Kontrol ve Muhasebe Hizmetlerini ve kamunun mali nitelikteki iş ve işlemlerini yürüten personeli içine alacak “Mali Hizmetler Sınıfı” ihdas edilmesi, yapılacak düzenlemelerde görevin önem ve sorumluluğu dikkate alınarak mali hakların belirlenmesini istiyoruz.

2 yorum:

  1. çok haklısınız bu konuda biz muhasebe şefleri maduriyetimizi gidermek için gereken ne varsa yapmalıyız

    YanıtlaSil
  2. Yazılanlar çok doğru, Gelir İdaresi uzman olmayanı dövmekte, Muhasebat ise uzman yapmamak için elinden geleni yapmaktadır.

    YanıtlaSil