PRATİK BİLGİLER


2012 YILI VERİLERİ
1/1/2012-30/6/2012 DÖNEMİNDE
AYLIK KATSAYISI
  0,068835
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
   0,92105
YAN ÖDEME KATSAYISI
0,021827
1/7/2012-31/12/2012 DÖNEMİNDE
AYLIK KATSAYISI
   0,071589
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
   0,9579
YAN ÖDEME KATSAYISI
   0,0227
375 S.KHK'YE GÖRE EMEKLİ OLANLARA VERİLEN YOLLUK TAZMİNATI
Katsayı (0,068835) X Gösterge (12.105) 01.01.2012-30.06.2012
833,25
Katsayı (0,071589) X Gösterge (13.558)  01.07.2012-31.12.2012
970,60
BÜTÇE KANUNU K CETVELİNDEKİ
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
1,35
BÜTÇE KANUNU H CETVELİNDEKİ
HARCIRAH KANUNUNA GÖRE VERİLECEK GÜNDELİKLER
Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar
36,50
Ek Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) olanlar
33,50
Ek Göstergesi 3000 - 5800 olanlar
31,00
Aylık Kadro Derecesi  1- 4 olanlar
28,00
Aylık Kadro Derecesi  5-15  olanlar
27,00
KIDEM AYLIĞI
Her hizmet yılı için         20

25 yılı hizmetten sonra 500

(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 202. MADDESİNE GÖRE ÖDENEN
Aile Yardımı (Göstergesi 2.134X Katsayı)
141,24
Çocuk Yardımı ( 0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda   yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır) (En fazla iki çocuk)
Çocuk Yardımı (Bir çocuk için 500*Maas Katsayısı) 6 yaştan küçük
33,09
Çocuk Yardımı (Bir çocuk için 250*Maas Katsayısı) 6 yaştan büyük
16,55
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 207. MADDESİNE GÖRE ÖDENEN DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ
(Gösterge=2500 x Katsayı )
165,47
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 208. MADDESİNE GÖRE ÖDENEN ÖLÜM YARDIMI
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
628,78
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
1.257,55
ASGARİ ÜCRET
Brüt
886,50
Net
701,14
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI
( 9500*Maaş Katsayısı )
628,78
EMEKLİ KESENEKLERİ
Emekli Keseneği (İştirakçi Payı)
%16
Emekli Keseneği (Devletçe Karşılanan)
%20
Emekli Keseneği Matrahına eklenecek Tutarlar En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge Dahil) Brüt Tutarının
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda
% 240
Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda
% 180
Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda
% 150
Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda
% 130
Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda
% 70
Diğerleri
% 40
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
(5434 'e tabi memurlar için) Devlet
%12
Diğer Sigortalılar için Sigortalı 
%5
Diğer Sigortalılar için İşveren
%7,5
SAKATLIK İNDİRİMİ
1. Derece sakatlar için
770,00
2. Derece sakatlar için
380,00
3. Derece sakatlar için
180,00
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103.MAD. GELİR VERGİSİ MATRAHI     (ÜCRETLİLER İÇİN)
10.000. TL'ye kadar
 % 15
25.000  TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası
 % 20
88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası
% 27
88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.050 TL, fazlası
% 35
Vergi Usul Kanununun 232 maddesine göre fatura kullanma mecburiyeti            
770,00
Yeniden Değerleme Oranı 2011 Yılı
10,26
BÜTÇE KANUNU İ CETVELİNDEKİ
5018 sayılı yasanın ön ödeme başlıklı 35.maddesindeki parasal sınırlar

Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;                                                                                      İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
950,00
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara
6.500,00
Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
60.000,00
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
4.800,00
Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idarelerince Maliye Bakanlığı izni aranmaksızın açılacak kredi tutarı
80.000,00

KİK 01.02.2010 – 31.01.2011 DÖNEMİ EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
KİK MD.8 - EŞİK DEĞERLER
699.270,00
1.165.451,00
25.640.021,00
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)
5.849.426,00
MADDE 13 (b)
76.291,00
152.588,00
1.271.609,00
MADDE 21 (f)
127.154,00
MADDE 22 (d) ( Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan idareler)
38.144,00
DAMGA VERGİSİ
Belli parayı ihtiva eden Mukavelenameler (Sözleşme),  taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 8,25)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları   
(Binde 4,95)
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 8,25)  
Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                            
(Binde 6,6)
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimimizce kasadan yapılacak ödeme tutarı.
850,00
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
5.500,00
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,
45.000,00
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
550,00
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
1.850,00
Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler

       1. Geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
5.550,00
       2. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde
27.450,00
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan  açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
37.000,00
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE HARCAMA YETKİLİSİNİN ONAYI İLE KAYITLARDAN ÇIKARILACAK TAŞINIRLAR İÇİN UYGULANACAK LİMİTLER,
1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.000,00
2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
5.400,00
3.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
15.000,00
İzin alınmaksızın açılacak kredilerde parasal sınır,
75.000,00
İzin alınmaksızın elektronik sayaçlara yükletilecek doğalgaz ve su bedelleri için açılacak kredi sınırı,
150.000,00
HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
950,00
2. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara
6.500,00
3. Mahkeme harç ve giderleri
60.000,00
4.İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
4.800,00
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)
Yıllık%
1. 1/1/2011 tarihinden itibaren :

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,       (aylık 0,75)
9
1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
9
1.2.2. Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
15,00
1. 1/1/2010 tarihinden itibaren :

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,      (aylık 0,75)
9
1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
9
1.2.2. Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
16
2. 1/7/2009-31/12/2009 dönemi için:

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
9
1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
9
1.2.2. Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
19
3. 1/1/2008 -30/6/2009 dönemi için :

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
9
1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
9
1.2.2. Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
27
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K.'NUN 51. Maddesine göre gecikme zammı oranı (19.10.2010  tarihinden itibaren) 
 aylık 1,4
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 31/1/2012, diğer yarısı 29/6/2012 tarihinde ödenecektir.
KDV TEVKİFATI ORANLARI
İŞİN ÇEŞİDİ
ORAN
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri
2/10
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler
9/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri
5/10
Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
İşgücü Temin Hizmetleri
9/10
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
5/10
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
7/10
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri
5/10
Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
5/10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder