ETİK SÖZLEŞMESİ

MALİYE ŞEFLERİ ve MEMURLARI DERNEĞİ
ETİK SÖZLEŞMESİ

1- Dernekteki görevlerimi yerine getirirken Dernek Tüzüğüne, dernek kuruluş felsefesine amaç ve ilkelerine  uygun hareket etmeyi,
2- Dernekteki görevlerimin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu bilinç ve anlayışıyla hareket etmeyi,
3- Dernek ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek için çalışmayı,
4- Dernek görevlerimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, dernek yararı ile kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
5- Dernekteki görevlerimi yerine getirirken dil, din, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
6- Dernekteki görevlerimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
7- Dernek malları ve kaynaklarını dernek amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
8- Dernek üyelerinin ve diğer kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma, dernek üyelerine ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
9- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
   
                                                                                               ..…./…../……
İmza
Adı Soyadı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder