DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin AdıMaliye Şefleri ve Memurları Derneği”dir. Kısaca MALİYE-DER olarak ifade edilir. Derneğin amblemi yönetim kurulunca belirlenecektir.

Derneğin Merkezi
Madde 2- Derneğin Merkezi   Ankara’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.

Kapsam

Madde 3- Bu Tüzük Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a)      8. Maddesinde sayılan Ana Hizmet Birimleri,
b)      19. Maddesinde sayılan Danışma ve Denetim Birimleri,
c)      24.Maddesinde sayılan Yardımcı Hizmet Birimlerinin Merkez ve Taşra Teşkilatlarında,
d)      33. Maddesindeki Sürekli Kurullarda,
e)      35/A Maddesindeki Bağlı Kuruluşlarda,
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine tabi Yönetim Hizmetleri grubunda bulunan Şef kadro unvanı; yine aynı kanun ve yönetmeliklerin, Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda sayılan Çözümleyici kadro unvanı; İdari Hizmetler grubunda sayılan Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Yoklama Memuru, İcra Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı ve Bahçıvan kadro unvanlarında fiilen çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum veya göreve atananları kapsamaktadır.

Tanımlar
Madde 3- Bu tüzükte geçen;
a-      Dernek: Maliye Şefleri ve Memurları Derneğini,
b-      Şef: Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesinde sayılan Ana Hizmet Birimleri, 19. Maddesinde sayılan Danışma ve Denetim Birimleri, 24. Maddesinde sayılan Yardımcı Hizmet Birimlerinin Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, 33. Maddesindeki Sürekli Kurullarda, 35/A Maddesindeki Bağlı Kuruluşlarda, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine tabi Yönetim Hizmetleri grubunda bulunan Şef kadro unvanlarında fiilen çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum veya göreve atananları, 
c-      Memur: Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine tabi Yönetim Hizmetleri grubunda bulunan Şef kadro unvanı; yine aynı kanun ve yönetmeliklerin, Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda sayılan Çözümleyici kadro unvanı; İdari Hizmetler grubunda sayılan Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Yoklama Memuru, İcra Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan kadro unvanlarında fiilen çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum veya göreve atananları kapsamaktadır.
d-      Dernek Üyeleri: Yukarıda tanımlı şef ve memur kadro unvanlarında çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum veya göreve atananları,
e-      Tüzük: " Maliye Şefleri ve Memurları Derneği Tüzüğünü"
f-       Genel Kurul: “Dernek Genel Kurulunu”
g-      Yönetim Kurulu: "Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunu"
h-      Denetim Kurulu: “Dernek Genel Merkez Denetim Kurulunu”
i-        Danışma Kurulu: “Dernek Genel Merkez Danışma Kurulunu”
j-        Dernek Saymanı: “Dernek Genel Merkez Dernek Saymanını”
ifade eder.

Derneğin Amacı
Madde 4- Maliye Şefleri ve Memurları Derneği;
a)Üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı  sağlamak ve geliştirmek,
b)      Dernek üyelerinin görevlerini gerçekleştirdikleri sırada, kendi aralarında ve iletişim içerisinde oldukları diğer kişilerle olan ilişkilerinde, mesleki kurallar ve etik ilkeler oluşturmak, geliştirmek ve korumak,
c)Maliye, muhasebe, ekonomi, hukuk, yönetim ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını idare, diğer ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak,
d)      Mesleki konularda toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak projeler hazırlamak,
e)Üyelerinin mesleki bilgi birikiminin arttırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
f)     Üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
g)Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik taleplerini değerlendirmek, hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak,
h)Halen çalışmakta olan üyelere yönelik olarak kariyer ve görevde yükselme sınavları konusundaki gelişmeleri izlemek, talepleri toplamak, değerlendirmek, girişimlerde bulunmak, sorunların çözümü için yasalar çerçevesinde her türlü çalışmalarda bulunmak,
i)     Üyelerinin ekonomik koşulların iyileştirilmesi, günümüz şartlarına göre güncellenmesi, ücretler arasındaki farkların giderilmesi gibi konulardaki talepleri değerlendirmek ve çalışma barışının sağlanması için yasal çerçevede girişimlerde bulunmak,
j)     Üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak her türlü görsel ve yazılı basın aracılığı ile önerilerde bulunmak,
amacıyla kurulmuştur.Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 5- Dernek, üyelerinin, mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik, hukuki hak ve menfaatlerini araştırmak, korumak, sorunların giderilmesi konularında girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak gibi alanlarda faaliyet gösterir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 6- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıda sıralanmıştır:
a)  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri ile gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
b)   Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak. Ekonomi, maliye ve hukuk konularında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırma sonuçlarını yazılı ve görsel medyada yayımlamak, yayınlatmak,
c) Dernek Üyelerinin yasalardan doğan haklarının gerçekleştirilmesi, yasalarla öngörüldüğü halde verilmeyen hakların alınması ve yeni haklar verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve sorunların yetkili makamlara rapor halinde veya yazılı olarak sunmak ve önerilerde bulunmak,
d)   Yazılı veya görsel medya veya basın kuruluşları yoluyla/nezdinde görüşlerini ve düşüncelerini açıklamak ve yetkili makamlara başvuruda ve önerilerde bulunmak, üyelerinin sorunlarıyla ilgili araştırma, değerlendirme ve tespit raporları hazırlamak ve bu raporları yazılı veya görsel medya veya basın kuruluşları yoluyla kamuoyu veya ilgili makamlar ile paylaşmak, gerektiğinde yazılı ve görsel medya veya basın yoluyla haber olarak veya ilan olarak üyelerinin hakları veya sorunları ile ilgili bilgilendirme yapmak, kamuoyu ve ilgili makamların doğru bilgilendirilmesini sağlamak,
e)  Dernek üyelerinin kamu hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili ortak hak ve yükümlülüklerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde idari, kazai ve adli kuruluşlar önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılacak davalardan dolayı taraf olmak. Maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak,
f)    Üyelerin, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikimini kanun yararına sunabilmek, dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
g)  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
h)  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal ve benzeri sosyal, kültürel tesisler kurmak, bunları tefriş etmek. Üyeler ile bunların eş ve çocuklarına kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla konukevleri, yurt binaları ve kreşler açmak,
i)    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
j)    Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, memur, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
k)   Dernek üyelerinin çeşitli nedenlerle ağır kaza gören, muhtaç olan ve evlenenler ile ölenlerin eş ve çocuklarına sosyal ve kültürel yardımda bulunmak,
l)    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
m)  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
n)  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
o)   Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
p)   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
r)   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve  Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
s)   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
t)    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak,
u)   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
        

Kısıtlamalar
Madde 7 - Bu tüzükte geçen;
a)  Derneğin amblemi yönetim kurulunca belirlenecektir.
b)  Dernek siyasi faaliyette bulunamaz, hiç bir siyasi dernek, sendika ve benzeri kuruluşlarla                 birleşemez.
c)  Dernek Kurucu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Üyeleri, Yönetim Kurul Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurul Başkan ve Üyeleri, Danışma Kurul Başkan ve Üyeleri, Dernek Saymanı, dernek asil ve yedek üyeleri, onursal üyeleri dahil hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi dernek, siyasi kurul ve kuruluşlara üye olamaz.
d)  Sendika yönetiminde bulunanlar ile sendikalarda temsilci sıfatı ile faaliyetlerde bulunanlar Dernek Kurucu Başkan ve Üyesi olamaz, dernek  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurullarında görev alamazlar.İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Birinci Kısım
Üyelik Koşulları


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 8- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
         Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
         Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 


İkinci Kısım
Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri


Üyelerin Hakları
Madde 9- Üyelerin hakları aşağıda sıralanmıştır:
a)   Üyeler eşit haklara sahiptirler,
b)  Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz,
c)   Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında yer alma hakkı vardır,
d)   Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır,  vekâleten oy kullanılamaz.
e)   Ödenti borcu bulunan üyeler, borçlu bulundukları süre içerisinde üyelik haklarını kullanamaz,
f)    Onursal üye olanlar genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komitelerinde görev alabilirler.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde10- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a)   Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu  toplantılarında belirlenir.

b)   Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne, etik kurallarına uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


Üçüncü Kısım
Üyeliğin Sona Ermesi


Üyelikten Çıkma
Madde 11-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 12-Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
a)   Dernek tüzüğüne, etik kurallarına ve dernek amaçlarına uymayanlar, aykırı davranışlarda bulunanlar,
b)   Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler, söz ve hareketleriyle dernek veya üyelerini küçük  düşüren ve dernek adına yetkisiz hareket edenler,
c)    Dernek ödentilerini süresinde yatırmayanlardan, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen 6 (altı) ay içerisinde ödeme yapmayanlar,
d)   Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar,
e)   Yasalarla yasaklanmış tutum ve davranışlarda bulunmak,
f)    Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri daha sonra anlaşılanlar,
g)    Fiil ehliyetine sahipliğini kaybedenler veya fiil ehliyetine sahip olmadığının sonradan  tespit edilenler ,
h)    Siyasi faaliyette bulunan, siyasi dernek, sendika, kurul ve kuruluşlara üye olanlar,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten Çıkarılma İşlemleri Ve İtiraz
Madde 13- Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulu kararıyla olur. Üyelikten çıkarma kararı ilgili kişiye yazı ile tebliğ edilir ve karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek taşınır ve taşınmaz malvarlığında hak iddia edemez. Dernek tüzüğüne, amaç ve etik ilkelerine uygun bulunmadıkça da tekrar üye olamazlar.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde Genel Kurula iletilmek üzere Dernek Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda red edilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ölen üyenin dışında üyelikten çıkarılanlar yada ayrılanlar, çıkarılma ya da ayrılma tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ödemedikleri takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelikten Çıkan Ve Çıkarılanların Tekrar Üyeliğe Kabul Edilmesi
Madde 14- Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılan üyeler, istifa tarihinden üç ay geçmedikçe; istifadan sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler ikinci defa istifa ederlerse, ikinci istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler. Üçünü defa istifa ederlerse hiçbir suretle tekrar üyeliğe kabul edilmezler.
Dernek tüzüğünün 12 inci maddesinin a, b, c ve d fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar, çıkarma tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçmedikçe; aynı maddenin e, f, g ve h fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar ise hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar


Dernek Organları

Madde 15 - Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir;
a)      Genel Kurul,
b)      Yönetim Kurulu,
c)      Denetim Kurulu,
d)      Danışma Kurulu,


Birinci Kısım
Genel Kurul


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı
Madde 16-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden, şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
         Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Madde 17- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Madde 18- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 19-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 20- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 21-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a)   Dernek organlarının seçilmesi,
b)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)   Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d)   Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)   Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
f)    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g)  Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
h)  Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya  değiştirilerek onaylanması,
i)   Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
j)    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
k)   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l)    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
m)  Derneğin vakıf kurması,
n)   Derneğin fesih edilmesi,
o)   Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
p)   Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
r)   Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


Olağanüstü Genel Kurul:
Madde 22-
 A) Dernek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda  aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca dernek genel kurulu, yönetim kurulu tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır:
a)   Dernek üye sayısının (1/5)' beşte birinin konu için yönetim kuruluna yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.
b)  Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3 ) üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
c)   Denetim Kurulunun, dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.

B) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır.

İkinci Kısım
Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulunun Teşkili ve Çalışma Biçimi
Madde 23- Yönetim kurulu 6 (altı)  asıl ve 6 (altı)  yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçilmesini izleyen ilk hafta içinde en kıdemli üyenin başkanlığında toplanarak, bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, en az iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği yargı ve idari her  düzeydeki merciiler nezdinde temsil eder. Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Yasa Hükümleri, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. 
Başkan Yardımcıları, Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında, Başkan Yardımcılarından en kıdemli üye veya Başkanın vekalet bırakacağı üye Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir.
Sekreter, Derneğin büro işlemlerini yürütür, karar defterini tutar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeleri davet eder.
Dernek Saymanı, derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar.
         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Yönetim kurulu, başkan tarafından temsil edilir. Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Yönetim kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurula karşı sorumludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a)    Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bu Tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu yönde gereken kararları almak ve uygulamak,
b)   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
c)   Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak üyelere ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurmak,
d)   Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
e)   Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
f)    Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
g)   Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
h)   Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
i)    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
j)   Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
k)  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
l)   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
m) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
n)  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
o)   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
p)   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
r)   Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
s)   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Üçüncü Kısım
Denetim Kurulu

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 25- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.
         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 26- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Dördüncü Kısım
Danışma Kurulunun


Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 27- Danışma Kurulu, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca bir (1) yıl için seçilen üç (3) üyeden oluşur. Görev süresi dolan tekrar seçilebilir. Kurul, üyelerinin kendi aralarından bir Başkan seçilmesi ile göreve başlar. Üye sayısında azalma olması halinde Yönetim Kurulunca boşalan üyenin yerine atama yapılır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendi Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki (2) defa toplanır.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28- Danışma Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a)    Yönetim Kurulunca belirlenen konular hakkında görüş bildirme ve araştırmalar yapmak,
b)   Derneğin amaçları doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
c)    Dernek üyelerinin sorunlarını incelemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
d)   Derneğin yönetimi  konularında önerilerde bulunmak.

Beşinci Kısım
Ortak Hükümler


Ortak Hükümler
Madde 29- Kurul üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma döneminde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından çekilmiş sayılırlar, bir daha da kurullara başkan veya üye olamazlar.
         Herhangi nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER


Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 30-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a)Üye Aidatı: Üye aidatı, üye giriş ve yıllık olmak üzere iki şekilde alınır. Aidat miktarlarını arttırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
1)  Üye Giriş Aidatı:Üye giriş ödentisi 5 (beş)  TL. dir. Üyelerden derneğe ilk girişte peşin olarak alınır.
2)   Yıllık Üye Aidatı:Yıllık üye ödentisi 10 (on)  TL dir. Yıllık aidat tek seferde peşin ödenebileceği gibi altı aylık dilimler halinde iki taksit olarak da tahsil edilebilir.
       Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,
b)  Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si (ellisi) 6 (altı) ayda bir genel merkeze gönderilir,
c)  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
d)  Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e)  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
f)   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
g)   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
h)   Diğer gelirler.       
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 31-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Madde 32- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Madde 33-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)   Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)   Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6)   Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)   (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2)    Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Madde 34- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 35-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 36-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 
Alındı Belgeleri
Madde 37- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Madde 38- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Madde 39- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 40- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 41- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
b) Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
e) Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 42-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda 1 (bir) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri         
Madde 43-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 44-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 (üç) kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 45- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 46- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetim kurulu ise 3 ( üç) asıl ve 3 ( üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 47- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ( iki) ay önce bitirmek zorundadırlar.
 Şubelerin olağan genel kurulu, 2 (iki) yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye  sayısı  10 (on)‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma
Madde 48- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 49-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3(üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçteiki)sidir. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
Madde 50-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3(üçteiki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının2 (iki) katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının (üçteiki)sidir. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 51- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Maliye Şefleri ve Memurları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 ( beş) yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 52-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.       
            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı:           Görev Unvanı:           Dernek Görev Ünvanı:
Saadet KAYA             Muhasebe Şefi            Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
Serpil SİVRİ                Muhasebe Şefi            Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yard.
İbrahim TEMEL          V.H.K.İ.                      Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Can ALTIOK              V.H.K.İ.                     Geçici Yönetim Kurulu Sekreteri
Nazan KAYACIK      V.H.K.İ.                     Geçici Yönetim Kurulu Saymanı
Metin BALTACI         Muhasebe Şefi            Geçici Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki Naci METE       Bilgisayar İşletmeni      Geçici Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail SANCAR          V.H.K.İ.                     Geçici Yönetim Kurulu Üyesi
Levent GÜRBÜZLER  V.H.K.İ.                     Geçici Yönetim Kurulu Üyesi
Sefa ÖZBEK               Dağıtıcı                       Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 52 (Elliiki)  madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder